Bewonersparticipatie

Ook in de periode 2008-2012 richtte Corpovenista zich op de relatie corporatie – bewoner.

Welke nieuwe vormen van bewonersparticipatie ontwikkelen corporaties en hoe verhouden deze zich tot de formele participatie van bewoners zoals die bij wet is geregeld? Hoe is de effectiviteit van de bewonersparticipatie te vergroten? Dat zijn de vragen die in de tweede zittingstermijn in dit thema centraal stonden.

Bureau Início is destijds gevraagd om voor ons in kaart te brengen welke nieuwe vormen van bewonersparticipatie in de praktijk van de corporaties al gangbaar waren. En of én hoe zij deze informele aanpak en de formele kaders van bewonersparticipatie aan elkaar verbinden.

Daarnaast had het platform twee auteurs uitgenodigd om een inspirerend essay te schrijven over dit thema. Leida Schuringa van Leidraad Leertrajecten richtte zich in haar essay op de onderliggende normen en waarden van bewoners en bezag hoe verschillende groepen met hun eigen waardepatronen zich rondom bewonersparticipatie gedragen. Caro van Dijk van het bureau Total Identity vroeg zich in haar essay af wat het startpunt van bewonersparticipatie is. Gaan corporaties meer uit van wat de klant wil of wat de organisatie zelf denkt wat goed is?

De beide essays en het onderzoek van Início zijn gebundeld terug te vinden in de rapportage Bewonersparticipatie, vastgeroest of lenig?

Daarnaast heeft Corpovenista de kennisbank Wat Werkt in de Wijk opgericht. De kennisbank met effectieve wijkinterventies is voor verdere ontwikkeling tijdens de slotconferentie van de tweede zittingstermijn van Corpovenista aan Platform31 overgedragen.

Kijk voor onze nieuwe inzet op het thema Corporatie en Bewoners bij Gelijkwaardigheid en Wederkerigheid.