De missie van Corpovenista vanaf 2020

Corpovenista wil de komende jaren inzichten bieden, waarmee woningcorporaties antwoord kunnen geven op sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken. Om dit te kunnen waarmaken heeft het kennisplatform zich een aantal concrete doelen gesteld en haar strategie voor de komende periode bepaald. Hieronder wordt schematisch weergegeven wat onze doelen en aanpak voor de komende periode zijn. 

Missie:

Inzichten bieden waarmee woningcorporaties antwoord kunnen geven op sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken

Doelen

Positief oordeel aangesloten strategen over kwaliteit proces

Positief oordeel aangesloten strategen over kwaliteit product

Aangesloten bestuurders herkennen waarde inzichten

Corpovenista wordt in de sector als agenderend gezien

Strategie en concrete uitwerking

 1. We bepalen wat de relevante vraagstukken voor Corpovenista zijn, door structureel agendamanagement.
  We identificeren de relevante vraagstukken. Door trendanalyse en duiding daarvan. Door verbinding met relevante netwerken.
  We sluiten aan bij relevante netwerken.
  We updaten ieder de vraagstukkenagenda in elk stuurgroepoverleg, door te prioriteren op toegevoegde waarde Corpovenista, urgentie en belang.
  We toetsen de vraagstukkenagenda bij de bestuurders (jaarlijks na de stuurgroep volgend op het trendgesprek).


 2. We doen het grondig en leuk, door professioneel opdrachtgeverschap en aandacht voor de vorm.
  We organiseren goed opdrachtgeverschap door in klein verband de vraagstelling goed te definiëren en de methode te bewaken.
  We sturen op denkkracht aan tafel (juiste persoon vanuit de corporatie, externe denkpartners) en breed eigenaarschap van de vraagstukken
  We zorgen dat het leuk is, door programma, vorm, dynamiek, entourage, sprekers.

 3. We creëren inzicht door te verzamelen, te verbinden, te confronteren en waar nodig te onderzoeken.
  We volgen en ontsluiten wat er elders aan inzicht wordt gecreëerd. (opdracht om te verzamelen, samen te vatten).
  We leren van inzicht uit andere sectoren door deze op de volkshuisvesting te projecteren en parallellen te zoeken.
  We verbinden en confronteren de verschillende inzichten,
  Wat ontbreekt onderzoeken we eventueel zelf.
  We vertalen inzichten naar mogelijke toepassing in de praktijk


 4. We dragen opgedane inzichten over, door altijd een publieksversie te maken en breed te bespreken.
  Van ieder vraagstuk waarop een inzicht wordt bereikt wordt een publieksversie en een intern vervolgplan opgesteld
  We dragen actief over aan onze praktijk door regionale en interne bijeenkomsten met relevante medewerkers
  Onderdeel van het agendamanagement is na te gaan welke inzichten geschikt zijn voor publicatie en andere vormen van communicatie (artikelen in de tijdschriften, bijeenkomsten, website, jaarlijkse bijeenkomst, minimaal 3 essays bij de Discussiedagen Volkshuisvesting)

 5. We verbeteren continue, door op ieder niveau te evalueren
  We evalueren iedere bijeenkomst.
  We organiseren ieder jaar een moment van zelfreflectie (laatste stuurgroep van het jaar).
  We bevragen jaarlijks de bestuurders op “relevante vraagstukken en nuttige inzichten”.
  We organiseren iedere driejaarscyclus een externe evaluatie.