Nieuwe thema’s in 2020

Tijdens het eerste stuurgroepoverleg van 2020, kort na het Trendgesprek dat naar verwachting ook nieuwe input voor volgend jaar zal opleveren, bepalen de strategen in onderling overleg met welke thema’s Corpovenista komende periode aan de slag gaat. Welke volkshuisvestelijke vraagstukken vragen op dit moment om nieuwe inzichten? Waar kan Corpovenista van meerwaarde zijn?

Input is tot half januari nog van harte welkom. Je kunt je input geven door naar menti.com te gaan via je computer of mobiel. Toets vervolgens de code 693003 in, en laat je ideeën voor ons achter.

Ondertussen hebben meerdere strategen niet stilgezeten en zijn er al een aantal onderwerpen genoemd die bij voldoende draagvlak opgepakt en nader uitgewerkt kunnen worden, ook in relatie tot elkaar. Ook zijn we dit jaar met een aantal thema’s bezig die volgend jaar doorlopen c.q. een vervolg krijgen. De onderwerpen zijn hieronder weergegeven:

 1. Het instituut woningcorporatie: rol en positie van de corporatie
 2. Doelgroepenbeleid / de ‘strijd’ of het schipperen van de corporaties om verschillende doelgroepen te bedienen 
 3. Woonconcepten, in relatie tot:  a) doelgroepenbeleid, b) flexwonen, c) menging/succesvolle samenstellingen d) woonruimteverdeling
 4. Typen buurten, kwetsbaarheid, menging & sturing. Hier gaan we mee aan de slag in 2020, in elk geval via een confrontatie op wijkniveau (Utrecht) tussen de onderzoeken De Regio als Garderobe van Sako Musterd en het vervolgonderzoek van Rigo naar veerkracht in het corporatiebezit (over kwetsbare huurders en leefbaarheid).
 5. Segregatie en armoedeval (in relatie tot onder meer toenemende kwetsbaarheid bewoners, zie punt 4). Met hier ook een blik richting buitenland: Griekenland en Noorwegen
 6. Dienstverlening aan kwetsbare huurders: best practices in beeld
 7. Nieuwe coalities in relatie tot kwetsbare huurders. Corpovenista is lid van de Academische Werkplaats Impuls, dat onder meer werkt aan vernieuwende, praktische oplossingen voor kwetsbare bewoners op wijkniveau. Vanuit Corpovenista participeren Vidomes en Woonzorg Nederland in de pilot ‘Vroegsignalering‘, gericht op woningcorporaties.
 8. Huurachterstanden: de wereld die erachter schuilt
 9. Woningbezetting (in relatie tot het toenemend aantal alleenstaanden)
 10. Vergrijzing: onderschatten wij als corporatiesector het probleem?
 11. Strategie-implementatie, in relatie tot Corpovenista en de inzichten die zij biedt