Corpovenista ambieert pioniersrol

Corpovenista wil als kennisplatform in de komende jaren een pioniersrol vervullen. Het heeft de ambitie geformuleerd om vóór de actualiteit uit lopen, zowel in haar algemene strategie als in haar onderzoeksthema’s.  Een eerste stap om daar te komen is gezet door de eigen ‘heilige overtuigingen’ tegen het licht te houden.

Door Janneke Welschen

Onderzoek wijst uit dat nieuwe ontwikkelingen vaak niet te stoppen zijn, maar dat betrokken organisaties deze ontwikkelingen nog lang negeren, omdat ze vasthouden aan oude structuren en opvattingen. Aan heilige huisjes. Om de ambitie van Corpovenista waar te kunnen maken, zijn een open vizier en een alertheid op vastgeroeste overtuigingen essentieel.

Identiteit

Uit een eerdere inventarisatie van ‘Heilige Huisjes’ bleek dat de platformdeelnemers niet allemaal op dezelfde lijn zitten over de rol van de corporatiesector in de huidige tijd. Tijdens een workshop onder leiding van Bouke van der Weide Jansen (Velocity X) zijn de deelnemers daarom eerst op zoek gegaan naar de identiteit van de sector. Er bleek vooral verschil in mening over de focus van de corporatie. Ligt die op het bieden van een basis, een fatsoenlijk huis, als tijdelijke hulp? Of is de focus breder: het bieden van een thuis inclusief aandacht voor leefbaarheid en persoonlijke ontplooiing?

De uitkomst van de discussie was dat het platform het aanbieden van fatsoenlijk wonen aan mensen die het financieel nodig hebben, ziet als de kerntaak van de corporatie. Aanvullende diensten worden bij voorkeur via andere organisaties geleverd. De corporatie vervult hierin wel een signaleringsfunctie.

Het ‘omdenken’ van heilige huisjes

Vervolgens zijn de heilige huisjes naast het programma gelegd waar Corpovenista voor de zomer mee van start is gegaan. Hebben de overtuigingen van de platformdeelnemers gezorgd voor een minder vooruitstrevend programma? Welke aanvullingen kunnen er nu worden geformuleerd? Hiervoor is de techniek van ‘omdenken’ gebruikt. Omdenken bestaat uit vier stappen: het deconstrueren van een probleem (1), het zoeken naar positieve waarde (2), het zo breed mogelijk formuleren van alternatieven (3) en het maken van een keuze voor een oplossing of aanpak (4).

Consequenties voor het programma

Na de analyse van de heilige huisjes blijken de zes onderzoeken nog steeds relevant. Een belangrijke aanvulling is het herkennen van situaties waarin een vermeend probleem, bijvoorbeeld gebrek aan dynamiek of bezuinigingen bij gemeenten, geen probleem is maar juist een kwaliteit of kans. Daarnaast is een aantal nieuwe oplossingsrichtingen bedacht, die op haalbaarheid zullen worden getoetst, zoals het flexibiliseren van huurcontracten en huurprijzen en het vergroten van zeggenschap van bewoners en daarmee (wellicht) hun oplossend vermogen.

Tijdens de bijeenkomst zijn aanvullende onderzoeksonderwerpen (opnieuw) op tafel gekomen: het concreter maken van de identiteit van de corporatie , de thematiek rond insiders en outsiders, regelgeving rondom huurcontracten, regionalisering en de gedachte van het revolving fund. De komende tijd zal de urgentie van deze onderwerpen worden beoordeeld en wordt mogelijk een aanvullend onderzoeksprogramma uitgewerkt.

Wat vindt u?

Corpovenista wil als een kennisorganisatie opereren, die mede toekomstbepalend is door de denkrichtingen die zij (corporatie)bestuurders en de sector aanreikt. Hoe kan Corpovenista volgens u toekomstbepalend zijn? Welke thema’s mag Corpovenista zeker niet laten rusten? Wij ontvangen graag via info@corpovenista.nl of via een reactie op dit artikel uw ideeën.