Corpovenista Trendspecial: ‘Bewegen naar vertrouwen’

Tijdens de Corpovenista Trendspecial op 5 oktober 2023, met als thema ‘Bewegen naar vertrouwen’, spraken we over groeiende ongelijkheid, afnemend vertrouwen en de rol van woningcorporaties daarbij. Deze bijeenkomst, gehouden bij Havensteder in Rotterdam, bracht experts vanuit verschillende woningcorporaties samen om in te gaan op actuele uitdagingen en oplossingsrichtingen binnen de volkshuisvesting.

 

Regie is nodig om infarct te voorkomen

Bob Witjes en Robin van Leijen van Aedes waarschuwden voor een potentieel infarct in de woningmarkt. Ze benadrukten de noodzaak van een nieuw kabinet dat vastberaden koers houdt en regie neemt, met aandacht voor de uitvoering van nationale prestatieafspraken (NPA) door corporaties. Deelnemers identificeerden knelpunten zoals ambtenarentekorten, stijgende rente en de omvang van de opgaves waar corporaties voor staan.

 

Solidariteit en duurzaamheid als sleutelfactoren

De trendspecial benadrukte het groeiende belang van solidariteit, zowel tussen corporaties als tussen bewoners, om leefbare wijken te waarborgen. Aedes stelde een 10-puntenlijst op voor het kabinet, met nieuwbouw, duurzaamheid, en het huishoudboekje van corporaties als prioriteiten. Leefbaarheid werd door deelnemers als cruciaal beschouwd, met aandacht voor het doorbreken van het stigma rond sociale huurwoningen.

 

Actieagenda voor versnelde woningbouw

Aedes en partners, waaronder de VNG en de Woonbond, streven naar een nieuwe actieagenda voor wonen. Deze agenda richt zich vooral op het versnellen van woningbouw door het vereenvoudigen van regelgeving en het voeren van meer regie. Deelnemers benadrukten ook de noodzaak van een bond voor woningzoekenden om hun belangen te vertegenwoordigen.

 

Politieke partijen en woonbeleid

Verschillende politieke partijen besteden aandacht aan woonbeleid in hun programma’s. Opvallende punten zijn het afschaffen van de vennootschapsbelasting voor corporaties, aanvullende ondersteuning, huurbevriezing of -verlaging, en de rol van corporaties in de middenhuur. De aanwezigen pleitten voor meer aandacht voor de sociale huursector en het streven naar een aandeel van 30% sociale huur.

 

Leefbaarheid en kwetsbaarheid in superdiverse wijken

Prof. dr. Monique Kremer, bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de UvA en voorzitter van de Adviesraad Migratie, benadrukte de uitdagingen in superdiverse wijken, waar de leefbaarheid onder druk staat. Het toenemende aantal mensen in kwetsbare posities vereist meer aandacht voor preventie, waarbij levensgebeurtenissen zoals scheiding en tijdelijk werk aanknopingspunten bieden. Kremer benoemde ook de brede vertrouwenscrisis in Nederland en de cruciale rol van sociale contacten in de wijk.

 

Wat kunnen corporaties doen?

Kremer benadrukt het belang van alledaagse attentheid in wijken met een concentratie van kwetsbare huurders. Aanbevelingen voor corporaties omvatten het creëren van plekken voor attentheid, het aangaan van gesprekken met bewoners, inspelen op levensgebeurtenissen, kansen bieden aan jongeren, en het waarborgen van langdurige relaties met medewerkers in de wijk.

 

Conclusie

De Corpovenista Trendspecial bracht diverse uitdagingen en kansen in de volkshuisvesting aan het licht, met de roep om meer regie, solidariteit, en aandacht voor leefbaarheid en kwetsbaarheid. Een gezamenlijke inspanning is noodzakelijk om een veerkrachtige wijken en een toegankelijke volkshuisvesting te waarborgen.

 

Een uitgebreidere impressie van de Trendspecial kun je hier downloaden: ‘Impressie Corpovenista Trendspecial 5 oktober 2013’.