Standpunten politieke partijen vergeleken

Lokale politiek zet in op eigen kracht van mensen

Corpovenista heeft de standpunten van lokale politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart onderzocht. Het onderzoek brengt in beeld hoe de lokale politiek aankijkt tegen wonen, zorg, jeugdzorg en werk & inkomen. Per stad en per partij lopen de standpunten uiteen. Toch is er een duidelijke rode draad: eigen verantwoordelijkheid van mensen is hét credo in de lokale politiek.

Gemeente worden vanaf volgend jaar het centrale aanspreekpunt in het sociale domein en de corporatie gaat steeds verder terug naar haar kerntaak. Corpovenista wil met dit onderzoek corporaties inzicht geven in de kansen die de decentralisatie van overheidstaken in het sociale domein biedt en wil corporaties  concrete handvatten bieden om het gesprek met gemeenten aan te gaan. Het onderzoek, uitgevoerd door zelfstandig onderzoeker Janneke Welschen, laat zien hoe politieke partijen op landelijk en lokaal niveau naar het thema wonen kijken en wat hun standpunten zijn als het gaat om de decentralisatie van (jeugd)zorg en werk & inkomen. Standpunten van de drie grootste partijen in 16 steden en van de acht grootste partijen op landelijk niveau zijn in het rapport tonder de loep genomen.

Eigen kracht en verantwoordelijkheid

De decentralisatieoperatie gaat gepaard met stevige bezuinigingen. Lokale politieke partijen willen zorg, jeugdzorg en werk en inkomen betaalbaar houden door een stevig beroep te doen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Alle partijen, zowel op landelijk als op lokaal niveau, willen dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis wonen met behulp van hun netwerk. Gemeenten gaan mantelzorgers ondersteunen. Alleen als het echt nodig is, komt professionele zorg in beeld.

Ook voor het wonen en de woonomgeving zet de lokale politiek in op meer zelfredzaamheid. Een aantal lokale partijen wil dat bewoners actiever worden in het onderhoud van hun huurwoning. De meeste partijen willen dat bewoners en buurtorganisaties zelf verantwoordelijk worden voor het beheer van openbaar groen, eventueel ondersteund met financiële middelen vanuit de gemeente.

Op het vlak van werk en inkomen doet de politiek ook een beroep op de eigen kracht van mensen. Landelijke en lokale partijen pleiten voor een tegenprestatie van mensen die een uitkering ontvangen. Die tegenprestatie kan werk voor de gemeente zijn, vrijwilligerswerk of eventueel een opleiding.

Integrale aanpak

Er is in de verkiezingsprogramma’s veel aandacht voor een integrale aanpak. Er moet in het hele sociale domein gewerkt worden volgens het principe van één gezin, één plan, één regisseur. Voor de jeugdzorg wordt gepleit voor één gezinsondersteunend budget per gezin met problemen. Voor werk en inkomen is er steun voor het samenvoegen van de verschillende regelingen. De zorg in de wijk wordt gebaseerd op een integrale samenwerking van de huisarts, de wijkverpleegkundige en het sociale wijkteam. Ook veiligheid moet integraal aangepakt worden in een wijkgerichte samenwerking tussen politie, gemeente, jeugdzorg, corporatie en buurtbewoners.

Partijen verwachten veel van sociale wijkteams. Daar zetten critici wel vraagtekens bij, zie nieuwsbericht expertmeeting Veranderende rol gemeenten.

Bekijk het rapport