Actueel programma Corpovenista

Er lopen op dit moment verschillende projecten binnen Corpovenista, waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie om inzichten aan te reiken waarmee corporaties antwoord kunnen geven op sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken. Drie van deze projecten lichten we hier kort toe. 

Dakloosheid onder jongeren 

Hoewel de cijfers van het CBS een daling van het aantal dakloze jongeren laten zien over de afgelopen jaren, zien hulpverleners in de praktijk juist een stijging. Hierover lees je meer in het bericht Minder jonge daklozen volgens CBS, hulpverleners herkennen beeld niet. Er zijn veel jongeren die zich niet melden bij de plekken die het CBS gebruikt om de lijsten samen te stellen, zoals de maatschappelijke opvang. Het gaat dan om informele dakloosheid. Corpovenista wil de formele en informele dakloosheid onder jongeren in beeld brengen. Platform31 voert in opdracht van Corpovenista een beknopte inventarisatie uit waarin de volgende vragen centraal staan: wat is de omvang van informele dakloosheid onder jongeren, om welke groepen jongeren gaat het, en wat zijn oorzaken van dit probleem? Daarna gaan we op zoek naar oplossingsrichtingen. Daarvoor doen we mee aan de SDG challenge. Een team van HBO-studenten met diverse opleidingsachtergronden gaat binnen deze challenge op zoek naar creatieve en vernieuwende oplossingen om dakloosheid onder jongeren te voorkomen en te ondervangen. Hier vind je meer informatie over de SDG challenge. 

Dynamiek in buurten en passend toewijzen 

Corporaties hanteren wettelijke toewijzingsregels om woningen toe te wijzen aan huurders, vaak aangevuld met eigen beleidsregels. Zo moet een woning niet alleen passend zijn qua inkomen, maar vaak ook qua huishoudensomvang en soms ook qua leeftijd of zorgvraag. Corpovenista is benieuwd welke veranderingen er in een huishouden plaatsvinden, na het moment van toewijzing. Hoe dynamisch is dat huishouden eigenlijk? Zou je op het moment van woningtoewijzing vooruit moeten kijken, en rekening moeten houden met mogelijke uitbreiding of krimp van het huishouden, en met eventuele groei en daling van het inkomen? Corpovenista selecteert een onderzoeksbureau dat de komende tijd met deze vragen aan de slag zal gaan. 

Trendgesprek 2022

Het jaarlijkse Corpovenista Trendgesprek vindt plaats op donderdag 10 februari 2022. De strategen en beleidsadviseurs van Corpovenista buigen zich dan over de actuele trends. Het Corpovenista Trendraamwerk van 2021 vormt daarbij het uitgangspunt. In het Trendgesprek lopen we alle trends uit het Trendraamwerk langs aan de hand van drie vragen: is de trendbeschrijving nog actueel, wat is de impact van de trend op de huurders en op de corporatie en welke strategische keuzes kunnen corporaties maken in reactie op de trend? Hou onze website in de gaten voor de uitkomsten van het Trendgesprek. 

Interesse in meer informatie? Of belangstelling om verder mee te denken of een andere bijdrage te leveren? Mail dan naar projectcoördinator Janneke van Bemmel via info@corpovenista.nl.