Dynamiek huurwoningenmarkt: 6 kansrijke interventies

Welke creatieve wegen zijn er te bewandelen om meer flexibiliteit en dynamiek in de huurwoningmarkt te stimuleren? Platform 31 deed er, in opdracht van Corpovenista en het ministerie van BZK onderzoek naar.

Woningtoewijzing alleen kan niet voorkomen dat alleen huishoudens die het nodig hebben, profiteren van een passende woning en een sociale huurprijs: dat is slechts een momentopname. De samenstelling van een huishouden kan met de tijd veranderen, waardoor een ander type woning of een meer marktconforme huurprijs eigenlijk passender zou zijn.
Dat roept de discussie op over nut en noodzaak van flexibiliseren: hetzij in huurprijs (koppeling aan het inkomen), hetzij door doorbreking van de voor de zittende huurder zeer gunstige huurprijsregulering en -bescherming.
In de afgelopen jaren zijn al veel pogingen tot flexibiliseren ondernomen. Het onderzoek ‘Zo flexibel als een huis’ laat zien welke creatieve interventies kansrijk zijn.

Het onderzoek noemt zes mogelijke oplossingsrichtingen:
1. Periodiek passendheid toetsen
2. Tijdelijke huurcontracten, al is dit slechts beperkt mogelijk
3. Samen in 1 huis, al is Nederland dit nog niet gewend
4. Leegstaand vastgoed gebruiken als woningen, dit biedt kansen.
5. Actieve bemiddeling voor woningzoekenden
6. Andere woningtoewijzing, het systeem van inschrijfduur leidt tot minder dynamiek. met als doel de beschikbaarheid van (betaalbare)huurwoningen voor huidige en toekomstige huurders optimaal te stimuleren?

Bekijk het rapport