Foto: Loes Schleedoorn

Effectieve bewonersparticipatie blijft zoektocht

In de nieuwe Woningwet is een grotere rol toebedeeld aan huurdersorganisaties, zij zijn sinds 1 juli 2015 onder andere formeel overlegpartner bij de prestatieafspraken tussen corporaties en gemeente. Dit maakt de zoektocht naar effectieve vormen van bewonersparticipatie weer actueel. Waar staan corporaties?

Door Silvester de Ruig

Tijdens het Corpovenista-congres Goed Wonen, Samen Organiseren is de workshop over nieuwe vormen van bewonersparticipatie het drukst bezocht. Corinne den Ouden (Portaal), Peterke Ubbens (Stadgenoot) en Jan-Willem Verheij (Woonbron) presenteren hun workshop in de vorm van een groepsgesprek dat geleid wordt door Arda Gillissen (Stadgenoot).

De discussie spitst zich toe op het nut en onnut van bewonerscommissies, waar ‘de blanke, oude, grijze man’ sinds jaar en dag regeert; een beeld dat vanuit het publiek breed wordt herkend. Bewonerscommissies en woningcorporatie, het contact verloopt vaak stroef. Maar via welke andere wegen kun je je huurders bereiken? En hoe betrek je ‘andere’ huurders? Iedereen in de zaal is op zoek.

Participatieslagvaardig

Den Ouden vertelt dat ze binnen Portaal vooral bezig zijn hun medewerkers ‘participatieslagvaardig’ te maken; ze krijgen bijvoorbeeld een training luistervaardigheid. Want als er één ding doorslaggevend is in de relatie tussen bewoners en corporatie, dan is het dat de huurders zich serieus genomen voelen.

Bij Stadgenoot koppelen ze bij renovatie en planmatig onderhoud sinds kort een medewerker vastgoed en sociaal beheer aan elkaar. Zo ontstaat er intern waardering voor elkaars werk, een voorwaarde om de benodigde mentale verandering aan de kant van de corporatie als het gaat om bewonersparticipatie te bewerkstelligen, en hier op elk niveau voor open te staan. Volgens Ubbens is het een proces van continu herijken:  wat houdt bewonersparticipatie nu eigenlijk precies in onder de nieuwe wetgeving?

Enquête

Woonbron pakt het vrijmoediger aan. Verheij vertelt dat ze in Delft een enquête de deur uit hebben gedaan aan 2100 huurders. De vraag: ‘Als jullie honderd euro kregen, wat zouden jullie daar dan mee doen? Er waren maar liefst zevenhonderd respondenten, van wie er ook nog eens tweehonderd hun keuzes motiveerden. Van deze tweehonderd mensen bleek het merendeel bereid om vaker iets te ‘betekenen’. (Zolang ze maar niet in een commissie hoefden plaats te nemen!) Bijvangst was dat de enquête aan het licht bracht dat in een aantal gebouwen de kranen diende te worden vervangen. De uitslag van de enquête is gedeeld met de huurdersorganisatie en door Woonbron meegenomen in het bod voor de prestatieafspraak met de gemeente. Een mooi voorbeeld hoe je als corporatie veel verschillende huurders in het proces kunt betrekken, zonder dat het direct lukt om een representatieve afspiegeling van huurders in de huurdersorganisatie te krijgen.

Vormen van bewonersparticipatie waarmee een redelijke afspiegeling van huurders wordt verkregen, blijkt nog altijd een zoektocht. Bovendien vraagt een grotere rol van de huurder krachtens de nieuwe woningwet niet alleen om een mentale omslag van de huurder, maar ook van de corporatie.

Gezocht

Omdat het thema bewonersparticipatie weer hoog op de agenda staat, hebben KWH en de Woonbond besloten om hier actief mee aan de slag te gaan. Enkele Corpovenista-corporaties zullen deelnemen aan het pilotproject ‘Leren van Elkaar’, waarbij corporaties en huurdersorganisaties een kijkje in elkaars keuken zullen nemen. Houdt de site van KWH in de gaten voor meer informatie.

Daarnaast is KWH op zoek naar corporaties die actief samenwerken met huurdersorganisaties om zoveel mogelijk huurders bij hun beleid te betrekken. Ben jij zo’n corporatie? Laat het ons weten via info@corpovenista.nl