Impact vergrijzing in beeld

Binnen Kennisplatform Corpovenista kwam enige tijd terug de vraag op in hoeverre de vergrijzing nog een ‘hot issue’ is voor de corporatiesector. Trendstudies laten doorgaans zien dat de vergrijzing van de Nederlandse bevolking nog wel enige tijd gaat doorzetten, daar is geen twijfel over. Meer twijfel is er over de vraag of die vergijzing de komende jaren ook voortgaat in de sociale huursector, of dat vergrijzing zich meer in de koopsector manifesteert.

Uit een beknopt onderzoek, uitgevoerd door enkele van onze strategen, blijkt dat in de sociale huursector het aantal 65+ers op dit moment op zijn hoogtepunt is, met uitzondering van een aantal (met name voormalige groeikern) gemeenten. Wel is het zo, dat binnen die groep het aantal 75+ers de komende tijd nog zal toenemen. Het aanbod voor deze groep is binnen de sociale huursector echter zeer beperkt.

Een groot deel van de vergrijzende bevolking komt qua inkomen in aanmerking voor een corporatiewoning. Zij maken nu, en zullen in de toekomst waarschijnlijk ook lang niet altijd gebruik maken, van het corporatieaanbod. Het is denkbaar dat de meerderheid ofwel in hun koopwoning blijft zitten, ofwel zal verhuizen naar een andere koopwoning of vrije sector huurwoning, gebruik makend van het opgebouwde vermogen. Daar kan verandering in komen door ontwikkelingen in andere domeinen (denk aan bezuinigingen op de WMO bijvoorbeeld), of als er voor hen aantrekkelijk aanbod in de sociale huursector bij komt.

Suggesties voor corporaties

De schrijvers van de notitie adviseren corporaties om in de eigen regio goed in de gaten te houden in de regio hoe de woningvraag van senioren zich ontwikkelt. Niet alleen van senioren in huurwoningen, maar ook naar in de koopsector. Want met een laag inkomen en vermogen uit een koopwoning kan men vaak nog wel in een sociale huurwoning terecht (er geldt alleen een inkomenstoets, vermogen speelt geen rol). Deze groep kan zich ineens manifesteren als met een nieuw interessant complex wordt geadverteerd.

Ook adviseren ze corporaties om zichzelf de vraag te stellen of er meer moet worden ingezet op collectieve woonvormen voor senioren. Veel corporaties bouwen vooral courante reguliere appartementen, wel geschikt voor senioren, maar niet specifiek voor hen bedoeld. Die worden ook door andere doelgroepen bezet. Inzetten op het realiseren van collectieve woonvormen specifiek voor deze doelgroep – met ruimte voor ontmoeting – kan positief uitwerken op het welzijn van mensen en het kan de ‘samenredzaamheid’ vergroten. Ook kan het de zorgkosten en de druk op de verpleeghuizen verminderen.

Tot slot constateren ze dat de sector in het algemeen weinig investeert in woningen voor de oudere senioren: er is een beperkt aanbod voor de groep van 75plussers,  die juist in de komende periode zal gaan groeien. Ze adviseert de sector daarom om opnieuw na te denken over intramuraal wonen. Gelet op de huidige tekorten aan wonen met zware zorg, zouden meer corporaties kunnen overwegen om zorgvastgoed te realiseren.

Verder lezen

Notitie Corpovenista ‘De vergrijzingsgolf in beeld’.