Foto Loes Schleedoorn

Langdurige zorg: oplossingen van Vidomes

Er verandert veel in de langdurige zorg. Corporaties ondervinden daarvan de effecten in hun dagelijkse praktijk. Er zijn steeds meer kwetsbare huurders, die niet altijd zelf de nodige hulp weten te vinden. Tijdens een workshop op het congres van Corpovenista presenteerde Vidomes enkele praktische oplossingsrichtingen.

Door Janneke Welschen

Guido de Ruiter, zelfstandig adviseur, vertelt dat door het scheiden van wonen en zorg steeds meer huurders kwetsbaar zijn. Kwetsbaar in de zin van ouder, gehandicapt, met een beperkt sociaal netwerk, of met psychiatrische problemen. De financiering van de zorg is onzeker. Zorgaanbieders hebben steeds minder middelen beschikbaar.

De rol van corporaties

De deelnemers aan de workshop zijn het erover eens dat woningcorporaties een rol hebben bij het huisvesten van kwetsbare mensen. Wat die rol precies inhoudt, vult elke corporatie op haar eigen manier in. De focus ligt daarbij op het vastgoed, bijvoorbeeld het verhuren van intramuraal vastgoed en het verhuren van passende woningen aan kwetsbare mensen.

Sandy van Marrewijk, regisseur sociaal wonen bij Vidomes, merkte dat ouderen met een klein netwerk en mensen met psychiatrische beperkingen niet altijd in staat zijn hun hulpvraag te formuleren en zorg te organiseren. Vidomes legt de focus daarom niet langer op vastgoed, maar op samenwerking. Vidomes kijkt samen met gemeente, zorgkantoor en zorgaanbieders naar de vraag van mensen. Met als ambitie: gezamenlijk de klant centraal stellen en een integraal woon-zorg aanbod neerzetten.

Samen & Anders

Samen met lokale partners transformeert Vidomes verzorgingshuis Simeon & Anna in Rotterdam Feyenoord naar het concept Samen & Anders. Centraal in dit concept staan het stimuleren van sociaal ondernemerschap voor en door de wijk en participatie en wederkerigheid. In de plint van het gebouw zitten ondernemers die het concept ondersteunen. Die bijvoorbeeld brood van gisteren voor de halve prijs aan bieden en stageplekken bieden aan jongeren uit de buurt. Bewoners helpen elkaar.

In het gebouw Haagsebos in de buurt Meerzicht in Zoetermeer werkt Vidomes nauw samen met zorgpartners aan een vangnet voor kwetsbare mensen. Vidomes levert betaalbare woningen en een ruimte voor ontmoeting. Zorgpartners zorgen voor begeleiding, dagbesteding, maaltijden en activiteiten in het Trefpunt. Ook is er hulp aan mantelzorgers en kwetsbare burgers in de buurt. Zo ontstaat een kleinschalig netwerk van ondersteuning waardoor mensen langer in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Regie

Verbinding tussen lokale partijen op het vlak van wonen en zorg ontstaat niet vanzelf. Daarom pakt Vidomes de regierol op en investeert hier stevig in. Van Marrewijk ervoer dat het succes van projecten staat of valt bij de betrokkenheid van een regisseur, die vanuit passie de verbinding weet te maken. Omdat dit niet de kerntaak van de corporatie is, ziet ze graag dat gemeenten de regierol overnemen.