Rekentool ‘Betaalbaar Wonen 2020’ beschikbaar

In opdracht Corpovenista heeft RIGO de rekentool ‘Betaalbaar Wonen 2020’ ontwikkeld. Corpovenista stelt de tool kosteloos aan de sector beschikbaar.

De rekentool biedt corporaties de mogelijkheid om spelenderwijs inzicht te krijgen in de effecten van enerzijds huur- en harmonisatiebeleid en anderzijds restricties bij toewijzing van vrijgekomen woningen op de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Het basisidee is: draai
aan een beleidsknop en kijk wat het effect is. Dat effect wordt in het model uitgerekend door middel van een extrapolatie van gegevens uit WoON2012 naar de toekomst.

De tool is succesvol getest bij verschillende woningcorporaties. Ook is het inmiddels door De Vernieuwde Stad (DVS) in het overleg over het huurakkoord met minister Blok gebruikt. Met het model zijn de effecten van het huurakkoord snel en betrouwbaar inzichtelijk gemaakt. Corpovenista stelt het model nu gratis aan de sector beschikbaar. ‘Als Corpovenista willen we zoveel mogelijk van de instrumenten en andere kennis die we ontwikkelen met de sector delen. Corpovenista is er voor de sector’, aldus voorzitter Pim Hogenboom (Eigen Haard).

Het databestand WoON, waar gebruik van is gemaakt, geeft een betrouwbaar beeld van woongedrag van de Nederlandse bevolking. De gebruiker van het model kan uitkomsten genereren voor ‘heel Nederland’. Dit levert inzichten op die zich verhouden tot de betrouwbaarheid van WoON. Om dichter bij de praktijk van de eigen corporatie te komen, kan worden gekozen uit 26 clusters van corop-gebieden. Echter, deze uitkomsten zijn dan gebaseerd op een veel kleinere steekproef (van gemiddeld 650 respondenten). Deze uitkomsten zijn daarom minder betrouwbaar dan de uitkomsten voor heel Nederland. Om deze reden bekijkt Corpovenista nu of een verfijning van de rekentool, waarbij het voor corporaties mogelijk wordt om eigen gegevens in te voeren, gewenst is.

Om direct met het bestaande model aan de slag te gaan is een handleiding ontwikkeld, die hieronder samen met het model te downloaden is. Medewerkers van de bij Corpovenista aangesloten corporaties kunnen tevens kosteloos deelnemen aan een workshop. Belangstelling voor deze workshop kan kenbaar worden gemaakt door een mailtje te sturen aan vandersluis@corpovenista.nl. Na inventarisatie van de belangstelling wordt een datum geprikt.

Gratis downloads

Rekenmodel Betaalbaar Wonen 2020
‘Handleiding Rekenmodel Betaalbaar Wonen 2020’