Foto Loes Schleedoorn

Presentaties workshops congres 2016

De presentaties, filmpjes en beeldverslagen van de workshops die tijdens het congres Goed Wonen Samen Organiseren de revue passeerden zijn op onze site bij elkaar gebracht en vanaf nu te raadplegen.

PRESENTATIES EERSTE RONDE WORKSHOPS

A. Betaalbaarheid

Wie is er verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van wonen? Is inkomenspolitiek een taak voor corporaties? Een stevige, inhoudelijke discussie. Met: Rosemarie Weber (De Goede Woning) Gespreksleider: Bart Cosijn

Geen presentatie beschikbaar (niet ingezet)

B. Menukaart Zelfbeheer

Corpovenista ontwikkelde de Menukaart Zelfbeheer om zowel intern als richting huurders het gesprek over zelfbeheer aan te gaan. Hoe organiseer je het gesprek over zelfbeheer en hoe kan de menukaart daarbij helpen? Met: Trevor James (Vannimwegen) en Rian Peeters (Tiwos)

Presentatie workshop Menukaart Zelfbeheer

C. Corporaties en langdurige zorg: gevolgen en oplossingen

Een schets van de ontwikkelingen in de langdurige zorg: wat zijn de gevolgen daarvan voor corporaties? Praktische oplossingsrichtingen. Met: Sandy van Marrewijk (Vidomes) en Guido de Ruiter (Guido de Ruiter Advies & Procesmanagement)

Presentatie workshop Corporaties en langdurige zorg

D. Verhuisgedrag nader bekeken

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Stadsregio Amsterdam is Corpovenista eind 2015 een onderzoek gestart naar het verhuisgedrag van huurders. Wat zijn de  eerste resultaten van dit ‘big data’-onderzoek, waarin huurders van corporatiewoningen aan de hand van een aantal kenmerken over een reeks van jaren is gevolgd? Met: Steven Kromhout (RIGO) en Adriaan Hoogvliet (De Alliantie)

Presentatie workshop Verhuisgedrag nader bekeken

E. Een nieuwe kijk op de wijk

Het boek ‘De Buurt als Jas’ presenteert een nieuwe kijk op wijken. Onder meer Eigen Haard en Woonbedrijf gebruiken deze reeds in hun dagelijkse praktijk. Wat is de waarde van deze wijze van kijken voor bijvoorbeeld het maken van gebiedsvisies? Ontdek hoe het werkt door er actief mee aan de slag te gaan. Met: Paul Tholenaars (Woonbedrijf)

Presentatie workshop Een nieuwe kijk op de wijk

Filmpje ‘De Buurt als Jas’

F. Thuis in portiek of flat

In 2015 voerde Havensteder samen met Thuismakers Collectief het pilotproject ‘Mijn HOMErusbuurt’ uit in Lombardijen (Rotterdam-Zuid). Doel was om het thuisgevoel in en rond de portiek te vergroten. De resultaten zijn zeer bemoedigend. Waarom is thuisgevoel zo belangrijk? En wat is er inmiddels vanuit de wetenschap over bekend? Met: Maurice Caniels (Portaal), die werkt aan een promotie over dit onderwerp, Anna Dekker (Thuismakers Collectief) en Debora Smits (Havensteder)

Presentatie workshop Thuis in portiek of flat

G. Lokalisering van het woonbeleid

De Vernieuwde Stad ziet dat de verschillen tussen en binnen steden groter worden. Met hun essay willen adviseur Rudy de Jong en Yves Vermeulen de discussie over het organiseren van woonbeleid op een lager schaalniveau dan het nationale agenderen. In de workshop voeden zij het debat, waarbij het concreet en productief maken van de verschillen tussen stedelijke regio’s centraal staat.  Met: Rudy de Jong

Presentatie Lokalisering van het woonbeleid

H. De Woonzorgwijzer

De Woonzorgwijzer is een instrument dat geografisch in beeld brengt welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen en behoeften zij hebben. Wat kunnen corporaties ermee? Met: Kees Leidelmeijer (RIGO)

Presentatie De Woonzorgwijzer

Foto: Loes Schleedoorn
Foto: Loes Schleedoorn
Foto: Loes Schleedoorn
Foto: Loes Schleedoorn
Foto: Loes Schleedoorn
Foto: Loes Schleedoorn

 

PRESENTATIES TWEEDE RONDE WORKSHOPS

I. Arrangementen voor kwetsbare groepen

De Corpovenista-werkgroep ‘Tussen wal en schip’ ontwikkelt praktische handvaten en passende arrangementen voor kwetsbare deelgroepen. Welke deelgroepen met geringe regelkracht zijn te onderscheiden en welke arrangementen kunnen corporaties deze groepen bieden? Met: Freek de Meere (Verwey-Jonker Instituut) en Wouter Rohde (Wouter Rohde Advies).

Presentatie Arrangementen voor kwetsbare groepen

J. Focus op de toekomst

Corporaties hebben de laatste decennia veel in de kwaliteit van woningen geïnvesteerd. Mede dankzij de passendheidstoets en de huursombenadering is de betaalbaarheid weer agendapunt aan de bestuurstafel geworden. Verzakelijking van de dienstverlening staat ondertussen op gespannen voet met een steeds groter aandeel kwetsbare huurders. Welke focus vraagt dat? Discussie met : Maarten Vos (Vidomes) Gespreksleiding: Bart Cosijn

Presentatie Focus op de toekomst

K. Zelfbeheer en leefbaarheid op portiekniveau

Hoe kan zelfbeheer helpen om de leefbaarheid in het wooncomplex of de portiek te vergroten? Bevindingen vanuit Corpovenista-onderzoek en aansprekende voorbeelden van Corpovenista-corporaties: studentencomplex De Snor van Woonstad Rotterdam en project het Groene Dak van Portaal. Met o.a. : Guus Haest (Portaal), Frans de Vette (bewoner/ project het Groene Dak), Marvin Siemensma (Woonstad Rotterdam), Christian Veldhuijzen (bewoner De Snor), Hyke Jongema (Eigen Haard)

Presentatie Zelfbeheer en leefbaarheid op portiekniveau

L. Nieuwe vormen van bewonersparticipatie

Welke vormen van bewonersparticipatie werken en welke werken niet (meer)? Het is voor veel corporaties een zoektocht. Portaal, Stadgenoot en Woonbron deelden hun praktijkervaringen. Met: Corinne den Ouden (Portaal), Jan-Willen Verheij (Woonbron), Peterke Ubbens en Arda Gillissen (Stadgenoot)

Geen presentatie beschikbaar (niet ingezet)

  1. Excursie Ankaradreef                                                                                                                                                                                                           Bekijk de presentatie die Silvia van de Kamp (Portaal) tijdens het Corpovenista-congres over de renovatie-aanpak gaf.

PRESENTATIES DERDE RONDE WORKSHOPS

N. Big data & de corporatie

Welke mogelijkheden heeft de corporatie om meer inzicht in haar huurders te krijgen? Wat kan, mag en is wenselijk? Aansprekende voorbeeldmogelijkheden en discussie. Met: René van der Meer (AnalyseCentrum)

Geen presentatie beschikbaar, bekijk het beeldverslag van de Jongens van de Tekeningen

O. Disruptieve ontwikkelingen als kans

Hoe kun je als corporatie aansluiten op disruptieve ontwikkelingen? Inspirerende voorbeelden op woongebied, zoals de woningruil-app van Ymere en initiatief Knarrenhof. Ymere ontwikkelde een app om het bewoners makkelijker te maken woningruil toe te passen. Knarrenhof is een eigenwijs landelijk initiatief dat aandacht vraagt voor wonen in hofjes door ouderen, waarbij wordt ingezet op eigen kracht. Met: Peter Prak (Knarrenhof) en Pieter Schipper (Ymere).

Presentatie Peter Prak project Knarrenhof

Presentatie Pieter Schipper Huisje Huisje app

Q. Beschikbaarheid & innovatie: genomineerden KWH-i-Opener

Welke innovaties zijn er mogelijk om de beschikbaarheid van sociale woningen te vergroten? Om wachtlijsten te verkorten en om mensen die dit nodig hebben aan een passende woning te helpen? De drie innovatieve projecten die genomineerd zijn voor de  KWH-i-Opener, de innovatieprijs die aan het einde van de dag zal worden uitgereikt, stellen zich nader voor.

Presentatie van de genomineerde corporaties Destion en Welbions

Presentatie van winnaar De Key

Een korte introductie van de projecten via film 

S. Lokalisering van het woonbeleid

De Vernieuwde Stad ziet dat de verschillen tussen en binnen steden groter worden. Met hun essay willen adviseur Rudy de Jong en Yves Vermeulen de discussie over het organiseren van woonbeleid op een lager schaalniveau dan het nationale agenderen. In de workshop voeden zij het debat, waarbij het concreet en productief maken van de verschillen tussen stedelijke regio’s centraal staat. Met: Rudy de Jong (De Vernieuwde Stad)

Presentatie Lokalisering van het woonbeleid

T. Corporaties en langdurige zorg: gevolgen en oplossingen

Een schets van de ontwikkelingen in de langdurige zorg: wat zijn de gevolgen daarvan voor corporaties? Praktische oplossingsrichtingen. Met: Sandy van Marrewijk (Vidomes) en Guido de Ruiter (Guido de Ruiter Advies & Procesmanagement)

Presentatie Corporaties en langdurige zorg