Veerkracht versterken in de stad

Corpovenista verkende op 23 maart 2023 verschillende interventies om de veerkracht in stadswijken te versterken tijdens het Platformoverleg in Utrecht. Uit onderzoek van Jeroen Frissen en Kees Leidelmeijer blijkt dat de leefbaarheid onder druk staat in grootstedelijke wijken in de regio Amsterdam met een concentratie van bewoners met een zeer laag inkomen. Dat vraagt om extra inzet van woningcorporaties, de gemeente en partners in de wijk.

Uit het onderzoek van Frissen en Leidelmeijer blijkt dat in wijken in de regio Amsterdam met relatief veel bewoners met een laag inkomen naar verhouding meer probleemsituaties ontstaan. In deze kwetsbare wijken is er meer sprake van overlast en onveiligheid. Frissen pleit er dan ook voor dat corporaties in samenwerking met gemeenten en andere partners extra investeren in deze wijken. Daarvoor noemt Frissen een viertal maatregelen. Ten eerste een goede sociale aanpak, waarin corporaties optrekken met o.a. politie en welzijnspartijen. Ten tweede investeren in een schone en hele leefomgeving. Ten derde het woningprogramma; door herstructureren, verdichten en het toevoegen van woningen kunnen corporaties de samenstelling van de wijk beïnvloeden. Ten vierde het huurbeleid en de woonruimteverdeling, ook hiermee kunnen corporaties kunnen corporaties sturen op de samenstelling van de wijk.

De leden van Corpovenista geven aan dat zij een aantal van deze maatregelen al op verschillende manieren inzetten. Bijvoorbeeld door sociale huurwoningen toe te voegen in buurten met weinig sociale huurwoningen. Of door middeldure huurwoningen te bouwen in kwetsbare buurten met veel sociale huurwoningen. Dit type maatregelen vraagt wel om ondersteuning vanuit gemeente, provincie en rijk, in deze tijd van schaarste aan bouwlocaties en hoge bouwkosten.

Corpovenista wil weten of de onderzoeksuitkomsten uit de regio Amsterdam ook breder gelden, in andere grootstedelijke wijken in Nederland. Frissen en Leidelmeijer gaan dit voor Corpovenista uitzoeken.