Wat gebeurt er na het verhuurmoment?

Corpovenista laat onderzoek doen naar de wijzigingen in de huishoudenssamenstelling van huurders na het verhuurmoment. In twee interpretatiesessies presenteerde onderzoeksbureau Rigo de eerste uitkomsten. 

Nadat de verhuring rond is, en de bewoner in de woning trekt, welke ontwikkelingen zien we dan in de huishoudenssamenstelling? En in het inkomen? En wat betekent dat voor corporaties? Om deze vragen te beantwoorden analyseert onderzoeksbureau Rigo microdata van het CBS in combinatie met verhuurdata van corporaties in Stadsregio Amsterdam en Almere, Rijnmond, en regio Tilburg. 

We hebben op 1 en 14 november interpretatiesessies gehouden over de onderzoeksuitkomsten. Een van de zaken die is onderzocht is in hoeverre huurders die zijn ingestroomd in grote woningen andere ontwikkelingen hebben doorgemaakt dan soortgelijke huurders die zijn ingestroomd in kleine woningen. Dan gaat het om het al of niet gaan samenwonen dan wel gezinsuitbreiding in de eerste maanden na instroom en na verloop van enkele jaren. Het gaat ook om het al of niet weer snel vertrekken uit de woning. Ook de inkomensontwikkeling na de instroom is in beeld gebracht. De uitkomsten geven inzicht in de betekenis van de corporatiewoning voor huishoudens in de opbouwfase van hun leven.

Het onderzoek levert nog veel meer informatie op. Zo is ook gekeken naar lange termijn trends in de uitstroom. In hoeverre wordt er tegenwoordig bijvoorbeeld nog uitgestroomd naar koopwoningen? Hoe ontwikkelt zich de verblijfsduur? Binnen Corpovenista gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis van de resultaten voor corporaties. Vragen die daarbij aan bod komen zijn: belemmert de woninggrootte de gezinsvorming? En als dat zo is, hoe zou je dat kunnen ondervangen, bijvoorbeeld met toewijzingsbeleid of met portefeuillebeleid? 

Rigo werkt nu aan het eindrapport. Dit publiceren we naar verwachting eind december op onze website.