Thema: Zelfbeheer

Hoe kunnen corporaties bewonersinitiatief stimuleren?

Corpovenista onderzoekt de nieuwe verhoudingen die tussen corporatie en bewoners ontstaan. De verandering van de welvaartsstaat heeft grote gevolgen voor de positie en verantwoordelijkheid van de bewoners. Sociale huisvesting zal mogelijk steeds minder een permanent recht zijn, maar meer een (tijdelijke) ondersteuning.

De eigen verantwoordelijkheid van de burger zal meer vorm krijgen. Dat vergt een andere rolopvatting van corporaties. Zij moeten hun inzet richten op groepen die het echt nodig hebben en ruimte bieden aan initiatieven van andere bewoners. Het kan bijvoorbeeld gaan om eigen wijkbeheer, bewonersbedrijven en het opzetten van woningcoöperaties. Wederkerigheid is daarbij een uitgangspunt: voor wat hoort wat.

Onderzoek: wat wil de bewoner nu zelf en wat zijn barrieres?

Over bewoners wordt, als het gaat om eigen initiatief en zelfbeheer, de laatste tijd uitvoerig gesproken. Maar wat willen bewoners nu eigenlijk zelf? Om dat te achterhalen hebben de Corpovenista-corporaties hun krachten gebundeld en ruim drieduizend van hun bewoners deze vraag voorgelegd. Een wooncoöperatie gaat de meeste huurders veel te ver, zo blijkt uit onderzoek onder huurders van Corpovenista-corporaties. Wel willen huurders meer invloed op schoonmaak, onderhoud of inrichting van gemeenschappelijke ruimten. Wat ze terug vragen: een corporatie met een gezicht, die waardering uitspreekt voor de inzet. En wat budget voor bladblazers en mops. Bekijk hier de resultaten.

Motieven van bewoners

Adviesbureau Inicio heeft in 2014 een verkenning uitgevoerd naar de motieven van bewoners om al dan niet in actie te komen.

Op basis van een inventarisatie van vele praktijkvoorbeelden van Corpovenista corporaties zijn een vijftal ‘fictieve praktijkvoorbeelden’, gedestilleerd. Deze laten zien welke motieven bewoners kunnen hebben om in actie te komen.  De sleutel is de mate waarin bewoners mentaal  (en/of economisch) eigenaarschap kunnen of willen invullen over  hun woning of woonomgeving.  Of dit werkelijk gebeurt hangt af van de motieven van corporaties voor het toestaan van mentaal (en/of economisch) eigenaarschap en de mate waarin dat wordt gestimuleerd. Er is vaak meer mogelijk dan op het eerste gezicht wordt gedacht laten voorbeelden, ook uit het buitenland zien. De boodschap is dat corporaties in veel  gevallen zelf de hindermacht zijn, bijvoorbeeld door de eigen normen en kwaliteitseisen of door wet en regelgeving. Kleinschalige initiatieven niet in de weg zitten en naar mogelijkheden zoeken om delen van het eigenaarschap over te dragen kunnen de voedingsbodem voor samenwerking  verbeteren. Het is een kwestie van geven en nemen. Bekijk ook het nieuwsbericht.

Menukaart Zelfbeheer

Medewerkers van Tiwos, Eigen Haard, De Alliantie, Woonstad, Woonbron, Stadgenoot, WonenBreburg, Aedes, Ymere en Woonbedrijf werkten afgelopen periode gezamenlijk met onderzoeksbureau Vannimwegen aan een manier om het gesprek met bewoners en corporatiemedewerkers over zelfbeheer aan te gaan. Wat moet je als corporatie faciliteren als bewoners willen meebeslissen over de inrichting van een tuin? En waar moet je aan denken als ze zelf het portiek schoon willen houden? De menukaart, een Excelsheet met doorklikmogelijkheden, brengt het in kaart. Lees meer

 

Video ‘Het verhaal van Bewoners

Het verhaal van bewoners over samenwerken met corporaties in 9 minuten. Deze film is gebaseerd op onderzoek van Reserach2Evolve en Inicio naar bewoners en zeggenschap.

Publicaties