Handelingskader kwetsbare groepen

Corpovenista onderzocht in 2016 wie de komende jaren door decentralisatie van de zorg en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen tussen ‘wal en schip’ dreigen te vallen. Hoe omvangrijk is deze doelgroep? Hoeveel van hen zijn (straks) aangewezen op een corporatiewoning? En hoe dient de samenwerking met gemeenten en zorgpartijen eruit te zien, om deze mensen adequaat op te vangen?

In de zoektocht is een koppeling gemaakt met het thema: ‘Van doelgroep naar deelgroepen’. Aan de hand van het begrippenkader van Rohde (mate van regelkracht, bestedingskracht, ontwikkelkracht) is gekeken welke bronnen er beschikbaar zijn om op zowel landelijk als regionaal niveau een inschatting te kunnen maken van het aantal mensen met een beperkte bestedingskracht en regelkracht. Getracht is om, langs de lijn van het nieuwe begrippenkader, meer zicht te krijgen op de opgave voor corporaties als er naar meer dan alleen bestedingskracht wordt gekeken.

Dossier Eigen Kracht

Op basis van de gevonden data zijn huurders ingedeeld naar het niveau van ‘eigen kracht’ om zelfstandig te kunnen wonen. In het ‘Dossier Eigen Kracht, begrippen en behoefte’, wordt onderscheidt gemaakt in budgettair beperkten, verzekeringszoekers, potentials, verzwakkenden, integrerenden en begeleiding behoevenden. Een kwantificering bleek een lastige opgave. Tot een ruwe schets kon wel worden gekomen. Zie het Dossier Eigen Kracht, begrippen en behoefte voor meer informatie.

Rapport Zorgen over Wonen

In het rapport Zorgen Over Wonen staat de samenwerking tussen gemeenten, zorgpartijen en woningcorporaties centraal. In het rapport worden twee handelingskaders gepresenteerd om tot een goede (en waar nodig begeleide) huisvestingssituatie te komen. In het rapport wordt onderscheidt gemaakt tussen kwetsbaren in die in principe over voldoende regelkracht beschikken om zelfstandig te kunnen wonen, maar snel een huis nodig hebben en mensen die begeleiding nodig hebben bij het wonen. Ze worden in het rapport respectievelijk spoedzoekers en ‘mensen met een verstoorde zelfregulering’ genoemd.  Bekijk de twee handelingskaders in het rapport Zorgen over Wonen.